Štatistický výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 19 -01

Termíny:

  • Riaditežstvo školského internátu
    vytvorí protokol a do 20.9.2021 podpísaný, opečiatkovaný odošle príslušnému odboru školstva OÚ v sídle kraja.
  • Okresné úrady v sídle kraja
    vytvoria protokol za kraj a do 16.11.2021 vytvoria protokol za kraj a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú CVTI SR.